சிறிய செயல் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிக்கவும், போற்றவும் வைக்கும். மனிதத்தை போற்றுவோம், உயிர்களை மதிப்போம்…